Disclaimer - gebruiksvoorwaarden

De arrondissementskamer van gerechtsdeurwaarders van Limburg streeft ernaar betrouw­bare informatie ter beschikking te stellen via deze website. Noch de arrondisse­mentskamer, noch de raad van de arrondissementskamer is echter aansprakelijk voor eventuele fouten en de gevolgen die eruit zouden kunnen voortvloeien. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt voor alle webpagina’s waarin de geregistreerde domeinnaam www.gdwlimburg.be voorkomt, en voor alle bestanden die via een van die pagina’s geopend en/of gedownload kunnen worden.

De arrondissementskamer is niet aansprakelijk voor technische problemen als gevolg van het openen of downloaden van de bestanden die toegankelijk zijn via haar website. Het wordt de bezoekers ten stelligste aangeraden bij het downloaden van bestanden gebruik te maken van een betrouwbare en bijgewerkte virusscanner.

Bezoekers die bij de raadpleging van de website of de via de website te consulteren databanken menen onjuiste of onvolledige informatie aan te treffen, kunnen dat signaleren via het secretariaat van de arrondissementskamer. Na nazicht zal de raad van de arrondissementskamer zo spoedig mogelijk de eventueel nodige aanpassingen doorvoeren.

Er wordt naar gestreefd de website enkele keren per week te actualiseren, maar de arron­dis­sements­kamer kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van vertraging bij het doorgeven van de informatie (bijvoorbeeld als gevolg van vakantie van het personeel of technische storingen). Bij de via deze website te raadplegen databank met faillissementen wordt de datum van de laatste update van die databank vermeld.

De in de hierboven bedoelde databank opgenomen informatie beperkt zich tot het gerechtelijk arrondissement Limburg en is louter indicatief bedoeld. Een afdruk van die informatie heeft geen officiële bewijskracht.

De informatie die we verstrekken over de verkopingen in de veilingzaal is louter indicatief bedoeld. We betrachten geen volledigheid in de opsomming van de te koop aangeboden goederen en niet alle verkochte spullen worden gefotografeerd. Niemand kan rechten putten uit een omschrijving die op de website of in welke aankondiging ook is gebruikt voor te koop aangeboden materiaal. De goederen in de veilingzaal worden te allen tijde verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, en die de kopers geacht worden te kennen.

Het voor het grote publiek afgesloten gedeelte van de website is voorbehouden aan Antwerpse gerechts­deurwaarders en de medewerkers die ze daartoe gemachtigd hebben. Het is niet-geautoriseerde derden verboden zich toegang te verschaffen tot dat afgesloten luik van de website.

Als u van oordeel bent dat op deze website wederrechtelijk gebruikgemaakt wordt van auteurs­rechtelijk beschermd materiaal, kunt u dat melden. In voorkomend geval zal het materiaal in kwestie onmiddellijk verwijderd worden. Hetzelfde geldt voor eventueel ongewenste koppelingen naar uw website.

Het is niet toegestaan de vanuit de website te downloaden bestanden verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de voorzitter van de raad van de arron­dis­se­ments­kamer. De overname van informatie uit de website is wel toegestaan als de bron wordt vermeld. Er is geen toe­stemming vereist om een koppeling naar de website van de arron­dis­sements­kamer op te nemen in uw eigen website. Als u het e-mailadres van de ar­ron­dis­se­mentskamer wenst te vermelden op uw website, verzoeken we u dat te doen in de volgende vorm: syndicus(at)gdwlimburg.be. Door het apenstaartje weg te laten, hopen we spamrobots te misleiden.
 

Het hiernaast opgenomen logo is wettig beschermd door de nationale kamer van gerechtsdeurwaarders (NKGB). Het gebruik ervan is voorbehouden aan de Belgische gerechtsdeurwaarders en hun beroeps­organisaties. Logo.jpg


De arrondissementskamer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van webpagina’s waarnaar vanuit haar website wordt verwezen. De koppelingen impliceren niet dat de arrondissements­kamer akkoord gaat met de inhoud van de webpagina’s waartoe ze leiden.

Het is niet toegestaan de op deze website voorkomende e-mailadressen ongevraagd op te nemen in mailinglijsten met commerciële bedoelingen. 

De arrondissementskamer houdt geen gepersonaliseerde gegevens bij over individuele bezoekers van haar website, tenzij over de toegang tot het afgesloten gedeelte van de website. Dat afgeschermde gedeelte is voorbehouden voor leden van de arrondissementskamer, die daartoe hun gebruikersnaam en wachtwoord moeten invullen. Van diegenen die zich aanmelden voor de nieuwsbrief over de veilingzaal, worden alleen de opgegeven naam, het e-mailadres en de gegevens over in- en uitschrijving bewaard in een computerbestand. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief. Ze worden onder geen enkel beding aan derden meegedeeld.